Privaatsuspoliitika

ÜLDSÄTTED

Käesolev LUCIDUS TECHNO OÜ (edaspidi viidatud kui Andmetöötleja) privaatsuspoliitika (edaspidi viidatud kui Privaatsuspoliitika) reguleerib veebilehe külastaja ehk andmesubjekti (edaspidi viidatud kui Andmesubjekti) isikuandmete töötlemist kasutades selleks Andmetöötleja poolt hallatavat veebilehte. Privaatsuspoliitika tingimused rakenduvad iga kord, kui Külastajal on juurdepääs Andmetöötleja poolt pakutavale sisule ja/või pakutavatele teenustele, olenemata sellest, millist seadet (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti, teler jne) kasutatakse. 

Andmetöötleja nimetus: LUCIDUS TECHNO OÜ

Juriidiline aadress: Laki põik 4 – 309A Tallinn Harju maakond 12915

E-post: info@lucidus.ee

KMKR number: EE101973418

Tutvuge hoolikalt Andmetöötleja Privaatsuspoliitikaga, sest iga kord Andmetöötleja hallatavat veebilehte külastades, nõustub Andmesubjekt Privaatsuspoliitikas kehtestatud tingimustega. Juhul, kui Andmesubjekt ei soovi Privaatsuspoliitika tingimustega nõustuda, palume tal Andmetöötleja veebilehte mitte külastada ega tema poolt pakutavat sisu ja/või teenuseid kasutada.

Andmetöötleja kinnitab, et veebilehte külastava Andmesubjekti isikuandmete kogumine toimub kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi seadusandlusega ning kontrollorganite juhistega. Andmetöötlejal on olemas ning ta rakendab kõiki mõistlikke tehnilisi ja administratiivseid abinõusid, et kaitsta Andmesubjekti isikuandmeid hävimise, volitamata või ebaseadusliku muutmise või kasutamise eest.

Käesolevad andmekaitse tingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679  füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel.

MILLISEID ANDMEID ME SINU KOHTA KOGUME?

Andmesubjekti poolt otse esitatud teave:

TEAVE KOLMANDATELT OSAPOOLTELT

Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus koguda Andmesubjekti kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes ja eraallikates (vastavalt kehtivale seadusandlusele) ning seostada see Andmesubjekti poolt või tema kohta edastatud teiste andmetega.

MILLIST LISAINFOT ME VEEL KOGUME?

Andmetöötlejal on Andmesubjekti nõusolekul õigus koguda ka muud teavet Andmesubjekti, Andmesubjekti seadme või Andmetöötleja veebilehe sisu kasutamise viiside kohta.

Andmesubjektil on õigus teatud informatsiooni esitamisest keelduda (näiteks uudiskirja saajate avalduse allkirjastamisel küsitud teave), kuid sel juhul ei pruugi Andmesubjektil olla õigust kasutada Andmetöötleja veebipõhist broneerimissüsteemi. 

KUIDAS ME SINU ANDMEID KASUTAME?

Andmetöötleja võib Andmesubjekti andmeid kasutada järgnevatel eesmärkidel:

1. otseturunduse eesmärkidel*, uudiskirjade saatmiseks (nagu näiteks kohandatud reklaamide ja reklaamsisu pakkumiseks ning müügiedustuse aruannete koostamiseks), et hinnata ja analüüsida oma turgu, kliente, tooteid ja teenuseid (sealhulgas toodete ja teenuste kohta arvamuse küsimine ning kliendiuuringute läbiviimine);

2. veebiteenuste kasutusharjumuste väljaselgitamiseks, et teenuseid parendada, uut sisu, tooteid ja teenuseid välja töötada;

3. teistel eesmärkidel, Andmesubjekti nõusolekul*.

Andmesubjektil on igal hetkel õigus vastu olla või tühistada oma nõusolek andmetöötluseks, mis on ülalpool märgitud tärniga.

KELLELE ME SINU ANDMEID AVALIKUSTAME?

Andmetöötleja kohustub mitte edastama Andmesubjekti isikuandmeid mitteseotud kolmandale osapoolele, välja arvatud järgnevatel juhtudel:

KUIDAS ME SINU ANDMEID KAITSEME?

Andmesubjekti isikuandmed on kaitstud hävimise, volitamata või ebaseadusliku muutmise või kasutamise eest. Andmetöötleja valduses on piisavad füüsilised ja tehnilised vahendid, millega kaitsta kogu infot, mida kogutakse oma teenuste pakkumiseks. Kuigi Andmetöötleja võtab Andmesubjekti isikuandmete kaitsmiseks kasutusele piisavad ja sobilikud meetmed, ei ole ükski veebileht, veebitehing, arvutisüsteem ega juhtmeta internetiühendus täielikult turvaline.

Andmesubjekti andmeid säilitatakse 3 aastat pärast viimast Andmetöötleja teenuse või sisu kasutamist. Selle tähtaja möödumisel kustutatakse isikuandmed nii, et neid ei saa taastada.

SINU ÕIGUSED

Andmesubjektil, kelle andmeid töödeldakse Andmetöötleja poolt, on õigus:

Kui Andmesubjekt ei soovi enam, et tema isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel (k.a profileerimine), tuleb aadressile info@lucidus.ee saata kiri, milles on märgitud soov mitte lubada edaspidi oma isikuandmeid kasutada otseturunduse eesmärkidel ja/või automaatsel andmetöötlusel (k.a profileerimine)*, toomata seejuures välja oma soovi põhjuseid.

**Vastavalt Andmetöötlejale edastatud isikuandmetele, on võimalik isikuandmeid profileerida, eesmärgiga töötada välja just Andmesubjektile kohandatud lahendusi ja pakkumisi. Andmesubjekt võib igal hetkel vastu olla või tühistada oma nõusoleku automaatseks isikuandmete töötluseks (sh profileerimine ja töötlemine). 

Andmesubjektil on õigus esitada oma isikuandmetega seotud päringuid ja nõuded Andmetöötlejale kirjalikult järgmiselt: kirjutades aadressile LUCIDUS TECHNO OÜ, Laki põik 4 – 309A Tallinn Harju maakond 12915 või saates e-kirja e-posti aadressile: info@lucidus.ee

Antud päringu või nõude kättesaamisel on Andmetöötlejal kohustus ühe kuu jooksul alates päringu kättesaamisest vastata sellele ning teostada või vaidlustada nõutud tegevus. Vajadusel võib väljatoodud perioodi pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt nõuete keerukusest ja mahust. Sellisel juhul teavitab Andmetöötleja Andmesubjekti pikendamisest ja viivituse põhjusest ühe kuu jooksul alates päringu kättesaamisest.

Andmetöötleja ei pruugi seaduses väljatoodud juhtudel võimaldada Andmesubjektidele tingimusi ülaltoodud õiguste kasutamiseks, välja arvatud isikuandmete töötlemisest keeldumine, kui see on vajalik õigusrikkumiste ennetamiseks, uurimiseks ja tuvastamiseks, kutse- või teenuseetika tagamiseks ning Andmesubjekti või teiste õiguste ja vabaduste kaitseks. 

KOLMANDA OSAPOOLE VEEBILEHED, TEENUSED JA TOOTED MEIE VEEBILEHEL

Andmetöötleja veebileht võib sisaldada kolmandate osapoolte reklaamteateid, linke nende veebilehtedele ja teenuseid, mille üle Andmetöötlejal puudub kontroll. Andmetöötleja ei ole vastutav kolmanda osapoole poolt koguvate andmete turvalisuse ja privaatsuse eest. Andmesubjekt peab tutvuma külastatavate kolmanda osapoole veebilehtede ja kasutatavate teenuste privaatsustingimustega.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Privaatsuspoliitika osas tekkinud küsimusi ootame:

Kirja teel:                    LUCIDUS TECHNO OÜ, Laki põik 4 – 309A Tallinn Harju maakond 12915

e-kirja teel:                 info@lucidus.ee

Uuendatud:               1.10.2020

 

 © 2020 LUCIDUS TECHNO OÜ